Biografije

Četvrta međunarodna konferencija
Donošenje odluka zasnovano na dokazima u zdravstvu centralne i istočne Evrope

Dr Krzysztof Landa

Krzysztof Landa je generalni direktor kompanije HTA Audit, koja se bavi procenom kvaliteta izveštaja procena zdravstvenih tehnologija (HTA - Health Technology Assessment) namenjenih državnim institucijama u Poljskoj. Takođe je predsednik Watch Health Care Foundation. Od 2010. do 2011. bio je predsednik Udruženja CEESTAHC - vodećeg udruženja za medicinu zasnovanu na dokazima i procenu zdravstvenih tehnologija za Centralnu i Istočnu Evropu, a 2004. godine je izabran za člana borda direktora međunarodne organizacije za HTA – HTAi i na dužnosti je bio do 2007. godine.
Dr Landa je bio predsednik naučnog odbora Prvog godišnjeg HTAi sastanka u Krakovu, Poljska. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu, a postdiplomske studije iz menadžmenta završio je na Institutu za javno zdravlje Jagiellonian Univerziteta u Krakovu. Promocija HTA u CEE regionu rezultirala je međunarodnom saradnjom u edukaciji i HTA. Dr Landa je organizovao brojne nacionalne i međunarodne HTA kurseve i konferencije. Od 2006 - 2007. godine, dr Landa je bio direktor Odeljenja za lekove u Nacionalnom zdravstvenom fondu Poljske. Od 2006 do 2008. godine, bio je konsultant Ministarstva zdravlja Republike Srbije i vođa tima na projektu Svetske banke za uvođenje HTA u Srbiju, implementaciju paketa osnovnih zdravstvenih usluga zasnovanih na dokazima i projektovanje HTA agencije.

Mr sci. Mark Parker

Mark Parker je viši saradnik za ekonomsko modelovanje odseka za zdrаvstvenu ekonomiju Univerziteta u Liverpulu, Velika Britаnija i Jedinice za kliničke studije iz oblasti kancera, Liverpul. Tehnički je direktor kompanije Evaluate Econ Ltd. Osnovno obrazovanje završio je iz oblasti softvera i elektronskog inženjerstva i realnog vremena "digitalna obrada signala", zajedno sa RF dizajnom, na Univerzitetu u Mančesteru. Mаgistаrske studije iz zdrаvstvene ekonomije nа Univerzitetu u Yorku, završio je 2009. godine. Trenutno radi na doktorskoj tezi iz oblasti zdravstveno ekonomskog modelovanja na Univerizitetu u Liverpulu. Mark Parker je autor modela i poruka zasnovanih na dokаzima za globalne dosijee za širok spektаr bolesti i za HTA izveštaje koji se podnose NICE, SMC i CVZ, kao i analiza za interno donošenje odlukа. U svojoj profesionalnoj karijeri radio je sa sledećim kompanijama: GSK (vаkcine), Sаnofi Aventis (dijаbetes), Wirral Primary Care Trust (validacija podataka iz realnog života), CHAMPS (intervencije za regulisanje telesne težine) i Shire (biološka terapija u hroničnim stanjima).
Mark Parker ima veliko iskustvo i stručnost u više terapijskih oblasti, populacionom modelovanju, ekonomiji, razvoju softvera, distributivnim sistemima i računarstvu, veštačkoj intelingenciji (1st, BSc Economics and Computer Science, UoL). Primenjujući stečene veštine i znanja razvio je argumente zasnovane na dokazima za procene zdravstvenih tehnologija.
Navedene obuke, obrаzovаnje i iskustvo omogućili su primenu nаjsаvremenijih svetskih tehnika zа rešаvаnje složenih problemа na metodički, trаnspаrentаn i rаzumljiv nаčin, sа osnovnim fokusom nа trаnsfer znаnjа.
Uživa u sportovima na vodi, snegu i vožnji motorom.

Dr Magdalena Wladysiuk

Magdalena Wladysiuk je vlasnica kompanije HTA Consulting u kojoj je od osnivanja 2001. godine.
Predsednica je Udruženja CEESTAHC - Central & Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care. Ona je doktor medicine sa završenim MBA programom u upravljanju tehnologijama. Jedan je od autora 100 različitih HTA izveštaja za farmaceutsku industriju i fondove zdravstvenih osiguranja i . Učestvovala je u razvoju metodologije, strukture i inicijalne namene osnovnog paketa zdravstvenih usluga za Poljsku. Od 2006 do 2008. godine, radila je kao konsultant za Ministarstvo zdravlja Republike Srbije na implementaciji zdravstvene zaštite zasnovane na dokazima i osnovnog paketa zdravstvenih usluga, studiji izvodljivosti za različite modele HTA Agencija, razvoju medicine zasnovane na dokazima, sistemskoj implementaciju HTA, sveobuhvatnom treningu iz oblasti HTA analize i izradi 3 HTA vodiča čije su teme izabrane od strane Ministarstva zdravlja.
Trenutno blisko sarađuje sa kolegama iz Ministarstva zdravlja Poljske i privatnog sektora na razvoju strateškog planiranja, ekonomskih analiza, promociju zdravlja, standarda, redukcije troškova i kliničko - zdravstvenog informacionog sistema. Dr Wladysiuk učestvuje aktivno u promociji HTA u CEE regionu što je rezultiralo međunarodnom saradnjom u oblasti obrazovanja i HTA. Organizovala je brojne nacionalne i međunarodne HTA kurseve i konferencije na kojima je i predavač.

Mr sci. Tarik Čatić

Tarik Čatić je osnivač i predsednik ISPOR egionalnog ogranka Bosna i Hercegovina r i rukovodilac Sekcije za farmakoinformatiku i farmakoekonomiku Farmaceutskog društva Federacije Bosne i Hercegovine.
Diplomirao je na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu, a 2010. godine stekao je zvanje magistra nauke iz farmakoekonomije i zdravstvane ekonomije na Univerzitetu Pompeu Fabra, Barcelona, Španija. Zaposlen je u farmaceutskoj industriji gdje je radio na poslovima produkt menadžera za centralni nervni sistem, reumatologiju, osteoporozu, antiinfektive i onkološki portfolio, poseduje iskustvo vezano za marketing, registraciju lekova, pristup tržištu, klinička istraživanja, i kao rukovodilac tima u regionu Adriatik. Bio je uključen u projekte razvoja poslovanja, analize tržišnih potencijala i razvoja portfolija. Stalni je član ISPOR HTA Okruglog stola za Europu. Kao predsednik ISPOR BH inicirao je i učestvovao u nekoliko značajnih projekata kao što je prevod i adaptacija ISPOR knjige termina na jezike naroda BiH, prevod ISPOR dobrih istraživačkih praksi, vodio je projekt prevoda i adaptacije ISPOR modula za učenje na daljinu, urednik je ISPOR BH Newsletter-a, učestvovao je u organizaciji ISPOR BH konferencija, kongresa i stručnih skupova. Kao rukovodilac tima ISPOR BH učestvovao je u razvoju edukativnih modula u okviru kontinuirane medicinske edukacije, i kao predavač. Objavio je nekoliko naučnih članaka u indeksiranim časopisima, učestvovao u brojnim međunarodnim skupovima kao predavač po pozivu, prezentovao je nekoliko poster prezentacija. Aktivno radi na promociji farmakoekonomije i edukacije iz ove oblasti, kao i na implementaciji HTA u sistem odlučivanja u zdravstvu u BiH

Mr sci. Vanesa Benković

Vanesa Benković je magistrirala menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno završava doktorsku disertaciju iz zdravstvenih nejednakosti na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Završila je niz edukacija iz oblasti farmakoekonomije, zdravstvene ekonomije i naprednog modelovanja procene zdravstvenih tehnologija u Francuskoj i Austriji. Dobitnica je stipendije Otvorenog društva za trogodišnji program Global Health Economics koji provodi European University of St.Petersburg, u saradnji sa LSE i MIT fakultetima. Predaje farmakoekonomiju, finansiranje i zdravstvenu ekonomiju na Medicinskom fakultetu i Fakultetu za farmaciju i biokemiju u Zagrebu, te zdravstvenu statistiku na kursu European University of St.Petersburg - GHE. Njeno područje rada uključuje iscrpnu listu zdravstveno ekonomskih analiza lekova, pomagala, tehnologija i studija tereta bolesti za Hrvatsku, Sloveniju i BiH, kao i niz istraživačkih metodologija za razne EU JA projekte kao što su Urban health centers EuropeiCross border patient registries initiative (PARENT). Vanesa se takođe bavi dizajnom i sprovođenjem tržišnih i naučnih istraživanja u zdravstvu. Njeni nedavni angažmani uključuju poslove analitike zdravstvene poslovne inteligencije za projekt Ministarstva zdravlja HR financiran od Svetske banke, strateška savetovanja za farma industriju i zdravstvene upravne autoritete u regiji.
Objavljuje radove iz područja metodologije, zdravstvenih registara, farmakoekonomije i zdravstvene ekonomije. Trenutno radi na primjeni IT rešenja na području polifarmacije i adherencije.

Mr sci. farm. Tanja Novaković

Tanja Novaković je od osnivanja 2006. godine predsednica Sekcije za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije. Osnivač je udruženja ISPOR Srbija i od 2007 do 2009. godine bila je potpredsednica ISPOR Srbija.
Od 2001. godine radi u farmaceutskoj kompaniji, Galenika a.d., kao produkt menadžer za neuropsihijatrijske lekove. Tanja Novaković je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i završila poslediplomske studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Gentu, u Belgiji. Ona je autor "Priručnika za farmakoekonomske evaluacije", prve takve publikacije iz oblasti farmakoekonomije u Srbiji. Kao predsednica Sekcije za farmakoekonomiju kroz aktivnosti Sekcije učestvuje u razvoju zdravstvene ekonomije, farmakoekonomije i procene zdravstvenih tehnologija.
Kao autor prvog Vodiča za farmakoekonomske evaluacije, Tanja Novaković učestvuje u kreiranju zdravstvene politike u Srbiji. Koautor je u jednom od prva tri HTA izveštaja za Srbiji. Takođe je bila angažovana da vodi grupu eksperata za definisanje postojećih elemenata paketa osnovnih zdravstvenih usluga u Srbiji (projekat Svetske banke i Ministarstva zdravlja Srbije). Tanja Novaković je organizovala i bila govornik na mnogim nacionalnim skupovima i međunarodnim konferencijama koje su rezultirale u međunarodnoj saradnji u oblasti obrazovanja i razvijanju farmakoekonomije i HTA u Srbiji.

Dr sci. med. Janko Samardžić, spec.

Janko Samardžić je lekar - specijalista kliničke farmakologije u Institutu za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju u Beogradu i predavač na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Dr Samardžić ima zvanje Akademskog specijaliste eksperimentalne farmakologije i Doktora medicinskih nauka iz oblasti Medicinske farmakologije. Poslediplomska usavršavanja iz oblasti farmakoepidemiologije i kliničkih ispitivanja završio je na Erasmus Univerzitetu, Medicinskog Centra Roterdam, u Holandiji.Trenutno je na poziciji načelnika za farmaekonomiju u RFZO.
Kao istraživač, Dr Samardžić je uključen u realizaciju projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije. Član je Srpskog farmakološkog društva, Austrijskog farmakološkog društva i Evropskog udruženja za neuropsihofarmakologiju (ECNP). Ekspert je za procenu pretkliničke i kliničke dokumentacije za lekove pri regionalnim Agencijama za lekove i medicinska sredstva.
Dr Samardžić ima sveobuhvatno iskustvo i stručnost u oblasti farmakologije, autor je brojnih reprezentativnih publikacija i predavač po pozivu na međunarodnim medicinskim i farmaceutskim seminarima i konferencijama.

Dr sci. Eldon Spackman

Eldon Spackman je od 2010. godine istraživač u timu za ekonomske evaluacije i procenu zdravstvenih tehnologija u Centru za zdravstvenu ekonomiju Univerziteta u Yorku, Velika Britanija. Završio je diplomske studije iz ekonomije 2002. godine i studije mastera 2006. godine na Ekonomskom Univerzitetu Kalgari, a 2009. godine i doktorat iz oblasti Istraživana ishoda i farmaceutske politike na Univerzitetu u Vašingtonu. Njegov naučno istraživački rad uklučuje metode inkorporiranja neizvesnosti u okvir donošenja odluka, efekata investiranja i nenaplativosti troškova u proceni zdravstvenih tehnologija, kao i proceni skininga i dijagnostike.
Eldon je nedavno je radio na empirijskim procenama granične vrednosti isplativosti u Velikoj Britaniji i metodama za podršku Ministrastva zdravlja Velike Britanije na implementaciji tzv. “value based pricing”-a. Radio je na razvoju modela u kliničkim istraživanjima brojnih bolesti: Alchajmerova bolest, astma, psorijazni artritis, depresija i i karcinom prostate.
Zamenik je urednika za BMC Public Health i član PSSRU (The Personal Social Services Research Unit) odeljenja za savete u oblasti troškova. Eldon je član Komisije za procenu zdravstvenih tehnologija i Jedinice za podršku donošenja odluka u NICE-u.

Prof. dr York F. Zöllner

York F. Zöllner je od marta 2010. godine profesor zdravstvene ekonomije na Univerzitetu primenjenih nauka u Hamburgu. Njegov cilj je da edukuje i "produkuje" sledeće generacije mladih kvalifikovanih zdravstveno ekonomskih eksperata i da doprinese istraživanju i javnom zdravlju sprovođenjem analiza troškova bolesti, analiza isplativosti intervencija i istraživanja pitanja jednakosti. Pre akademskog angažmana, bio je direkto Sektora za istraživanje u kompaniji za sprovođenje kliničkih istraživanja za oblasti zdravstvene ekonomije, politike cena i refundacije (P&R).
Na početku svoje karijere je radio kao globalni direktor za zdravstvenu ekonomoju u farmaceutskoj kompaniji gde je bio odgovoran za P&R status produkt portfolia na globalnom nivou, od početka kasne kliničke faze do podnošenja zahteva za stavljanje leka na listu na nacionalnom nivou. York je član uredništva časopisa ″Medicinska ekonomija″ i redovni recenzent brojnih časopisa.

Dr sci. Brian Godman

Brian Godman je istraživač pri Odseku za kliničku farmakologiju, Univerzitet Karolinska, Švedska i takođe sa pozicijom na Institutu za farmakološko istraživanje ‘Mario Negri’, Italija i na Univerzitetu u Liverpulu, Velika Britanija. Osnovne studije je završio na King’s College, London, Velika Britanija iz oblasti farmakologije, a zvanje doktora nauka je ostvario 2011. godine na Open University, u Velikoj Britaniji. Brian aktivno sarađuje sa zdravstvenim autoritetima i zdravstvenim osiguravajućim društvima u Evropi, Južnoj Americi, UAE (Abu Dabi) i SAD, procenjujući uticaj mera da bi se poboljšao kvalitet i efikasnost propisivanja novih i postojećih proizvoda, uključuju i Srbiju. Pre aktivnog istraživačkog rada, Brian je proveo trinaest godina u evropskim i svetskim konsultantskim agencijama preduzimajući brojne projekte, uključujući ocjenjivanje trenutnih i planiranih reforme kako bi se poboljšao kvalitet i efikasnost propisivanja, njihovu prenosivost i implikacije za sve ključne interesne grupe. Takođe je radio na proceni kretanja cena i refundacije lekova i njihovog uticaja na razvoj proizvoda i strategije pristupa tržištima. Autor je oko 37 radova objavljenih u celosti u međunarodnim naučnim časopisima.

Dr Predrag Djukić

Od 2006. godine Predrag radi na implementaciji reformskih projekata Ministarstva zdravlja Republike Srbije koji su finansirani iz zajmova Svetske banke.
Bio je i na ekspertskim i na upravljačkim pozicijama u implementaciji pomenutih projekata. Predrag je, takođe, pružao konsultantske usluge u Srbiji i inostranstvu. Primarno se bavi finansiranjem u zdravstvu, sa fokusom na mehanizme plaćanja pružalaca usluga, uključujući naročito dijagnostički srodne grupe. Druga interesovanja uključuju procenu zdravstvenih tehnologija (PZT) kako u metodološkom smislu, tako i u smislu institucionalizacije PZT u Srbiji.
Predrag je lekar. Magistar je medicinskih nauka sa magisterijumom iz oblasti kliničke i primenjene anatomije sa Medicinskog fakluteta Univerziteta u Beogradu. Završio je i master studije iz oblasti međunarodnog zdravstvenog menadžmenta, ekonomije i politike na Univerzitetu Bokoni u Milanu, Italija (Universita Commerciale Luigi Bocconi). Predrag je osnivač srpskog ogranka Međunarodnog društva za farmakoekonomiju i istraživanje ishoda (ISPOR Serbia), i blisko sarađuje sa Društvom za procenu tehnologija u zdravstvenoj zaštiti centralne i istočne Evrope (CEESTAHC).

Dr Dragana Baltezarević, spec.

Dragana Baltezarević radi u Odeljenju za lekove, u Republičkom Fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO) Republike Srbije. Nakon završenog Medicinskog fakulteta i obavljenog lekarskog staža, radila je u farmaceutskoj kompaniji „Hemofarm AD - član STADA grupe“ kao medicinski predstavnik, produkt (SPJ) menadžer i medical adviser, a zatim i na projektu Svetske Banke „Razvoj zdravstva Srbije“, kao konsultant na uvođenju novog načina izveštavanja i finansiranja po sistemu „dijagnostički srodnih grupa“ (DSG). U međuvremenu, dr Baltezarević je stekla zvanje akademskog specijaliste iz oblasti Farmakoekonomije i farmaceutske legislative na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Organizovala je i bila predavač na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama.
Danas radi na poslovima obrade zahteva za stavljanje lekova na Listu lekova i praćenju njene primene. Zadužena je za analizu potrošnje lekova van liste lekova. Član je stručnih podkomisija za lekove za ATC grupe: А, V, H i M, Komsije za farmakoekonomiju, Komisija RFZO za odobravanje upotrebe neregistrovanih lekova i biološke terapije: adalimumab i infliksimab u lečenju obolelih od Crohn-ove bolesti i ulceroznog kolitisa, gefitinib i erlotinib u lečenju karcinoma pluća kao i novoformirane Komisije za uvoрenje leka trastazumab u terapiju karcinoma dojke. Od 2013. godine, član je PPRI mreže i projekta EURIPID, čime je omogućila da i Srbija pristupi bazi cena zemalja EU. Od 2007. godine, član je Sekcije za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije.
Uživa u časovima joge i čitanju.

Dr Biljana Kozlović

Biljana Kozlović je doktor medicine sa 20 godina iskustva u menadžmentu i konsaltingu u farmaceutskoj industriji i kliničkim ispitivanjima lekova. Angažovana je kao konsultant Svetske banke za lekove i nabavke. Od septembra 2013. godine je na poziciji zamenika direktora za poslove u oblasti lekova u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje u Beogradu.

Dr Ruth Lopert

Ruth Lopert, specijalista javnog zdravlja i farmakoekonomista, glavni je savetnik u Upravi za lekove Therapeutic Goods Administration – TGA), u Ministarstvu zdravlja Australije. Od 2011 do 2012. radila je kao gostujući profesor na katedri za zdravstenu politiku na George Washington Univerzitetu, SAD. Od 2008 do 2011. godine kao šef medicinskog odeljenja u Upravi za lekove. Od 2006 do 2007. godine, bila je stipendista Harkness Fellowship-a, a od 2005 do 2006. radila je kao direktor Sektora za farmaceutsku politiku u Ministarstvu zdravlja Australije, gde je bila odgovorna za podršku održivosti Australijskog programa za lekove.
Prethodno je radila i kao direktor, klinički i tehnički savetnik u Komisiji za izradu Nacionalnog Registra lekova. Ruth je trenutno profesor zdravstvene politike na George Washington Univerzitetu.

Dr Bojan Trkulja

Bojan Trkulja je direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova – INOVIA, od 2010. godine. Rođen je 1971. u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Po obavljenom stažu i položenom državnom ispitu, od decembra 1999. godine radio je u predstavništvu kompanije „F. Hoffmann La Roche“ u Beogradu. Tokom narednih 11 godina radio je na različitim pozicijama, od stručnog saradnika, preko Medical i Product Manager-a, Compliance Officer-a i Market Access Manager-a.
Bojan je srećno oženjen.
Sesija SFE SFUS - VII Kongres farmaceuta Srbije
Petak 12.10. 2018./ Hotel Crowne Plaza , Beograd, Srbija
SFUS
DONOŠENJE ODLUKA U ZDRAVSTVU IZ FARMAKOEKONOMSKE PERSPEKTIVE
Preliminarni program


THE VALUE OF INNOVATION IN DECISION MAKING
VI međunarodna SFE SFUS konferencija
2. jun 2017. godine, Beograd, hotel Metropol, Srbija.

Sekcija za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFE SFUS) organizuje Šestu međunarodnu konferenciju sa temom:
"VREDNOST INOVACIJE PRILIKOM DONOŠENJA ODLUKA"


Peta međunarodna konferencija - Predavači
9. i 10. oktobar 2015. godine Beograd, hotel Metropol
SFE SFUS
dr sc. Brian Godman, Institut za farmaciju i biomedicinske nauke Strathclyde, Glazgov, Velika Britanija, Karolinska Institut, Švedska

dr sc. Wija Oortwijn, partner, ECORYS NL Roterdam, Holandija

dr Krzysztof Landa, predsednik, MedInvest Scanner Ltd M.I.S, Poljska

mr sc. Mark Parker, Odsek za zdravstvenu ekonomiju, Fakultet za menadžment, Univerzitet u Liverpulu, Velika Britanija

mr sc. Angela Yu, istraživač Fakulteta za ekonomiju i političke nauke u Londonu, Velika Britanija

Timothy Johnston, lider programa za rast i ljudski razvoj, Jugoistočna Evropa, Evropa i centralna Azija, Svetska banka

dr sc. Dávid Dankó, direktor, Ideas & Solutions, Mađarska

dr Günter Harms, direktor za pristup tržištu i odnose sa javnošcu, Shire, Nemačka

mr sc. Vanesa Benković, konsultant za procenu zdravstvenih tehnologija i istraživanja u zdravstvu, Hrvatska

dr Bojan Trkulja, direktor, INOVIA, Srbija

mr sc. Tanja Novaković, predsednica Sekcije za farmakoekonomiju SFUS, Srbija

mr sc. Jovan Mihajlović, Institut za farmakoepidemiologiju i farmakoekonomiju, Odsek za farmaciju Univerziteta u Groningenu, Holandija

Livio Garattini, Mario Negri Institute, Milano, Italija

Jakub Adamski, Arcana Institut, Poljska

Alan Haycox, Odsek za zdravstvenu ekonomiju, Fakultet za menažment, Univerzitet u Liverpulu, Velika Britanija

Norbert Wilk, Arcana Institut, Poljska

Neven Lovrinov, Terimanl d.o.o., Hrvatska

DA LI SMO SPREMNI ZA BIOSIMILARE?
Beograd, 28. april 2015. godina, hotel Crowne Plaza
Sekcija za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih Udruženja Srbije
Ciljevi konferencije su:
· Upoznavanje sa specifičnostima biofarmacetskih lekova i biosimilara,

· razumevanje regulative biofarmaceutskih i biološki sličnih lekova,

· predstavljanje kliničkog iskustva sa biološkim lekovima i uopšte,

· razmena iskustava i znanja sa stručnjacima iz regiona I Evrope.
Regulisano uvođenje novih lekova
11-13, maj 2015. godina, Varšava, Pojska
PIPERSKA grupa i Agency za HTA & Tarifni Sistem u Poljskoj i Svetska ždravstvena organižacija, Evropa
Kurs je prvenstveno namenjen zdravstenim stručnjacima koji se bave unapređenjem racionalnom upotrebom lekova posebno novih lekova.
Peti jadranski i Četvrti hrvatski kongres farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja
Šibenik, Hrvatske, 23. do 26. april 2015. godine
Sekcija za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda liječenja Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju Hrvatskog liječničkog zbora
Teme koje će na predstojećem kongresu biti u posebnom fokusu su: 'Uloga i značaj farmaceutske industrije na cjelokupno gospodarstvo država u regiji' te 'Potreba adaptacije modela za procjenu zdravstvenih tehnologija u državama s visokim rizikom održivosti financiranja zdravstvenih sustava u svrhu očuvanja transparentnosti i konkurentnosti'.
Registri pacijenata u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite i smanjenja troškova lečenja
5. februara 2015. godine, hotel Crowne Plaza, Beogradu u 13.00 h
Sekcije za farmakoekonomiju Saveza farmaceutskih Udruženja Srbije (SFUS)
Ciljevi konferencije su:
• Upoznavanje i predstavljanje značaja i vrednosti registara pacijenata
• Upoznavanje sa zdravstenim ishodima terapija i ishodima prijavljenim od strane pacijenata
• Razmena iskustava sa zemljama koje imaju iskustva sa primenom registara pacijenata u
korišćenju podataka za farmakoekonomske analize
• Upoznavanje sa primerima specijalnih ugovora (Risk sharing, Pay per Performance)
Procena zdravstvenih tehnologija za obezbeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite
15-16. decembar 2014.,Krakov, Poljska
IX Međunarodni Simpozijum CEESTAHC